भुक्तानिका लागि प्राप्त बिलहरु

सूचना अपलोड गरेको समयले ७२ घण्टा सम्म रहनेछ ।

क्र.सं.

विवरण

बजेट शिर्षक

खर्च शिर्षक

खरिद प्रकृया

प्यान नं.

भुक्तानि

बिल मिति

रकम

कैफियत

अपलोड समय

कुनै बिल उपलब्ध छैन ।