कार्यविधि र नर्मस

क्र.सं. शीर्षक
नगर रेन्वो ट्राउट विकास कार्यक्रम
पशु क्वारेन्टाइन/मत्स्य कार्यविधि
आयात निर्यात सिफारिस, पशुजन्य उद्योग स्थापना तथा विक्री वितरण अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण कार्यप्रणाली-२०७३
माछा भुरा बारे मापदण्ड निर्धारण, २०६१
मत्स्य-प्रसार-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-तथा-नर्म्स
अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधि २०७३
कृषि फार्मकेन्द्रहरुको दोहोरो मार्ग व्यवथापन प्रणाली तथा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चाल कोष सम्बन्धी कार्यविधि २०६०
करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६१
१० कार्प ह्याचरी निर्माण एवमं व्यवस्थापन
११ नर्सरी-पोखरी-निर्माण
१२ मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम पहिलो शंसोधन २०७३
१३ माछा बीमा लेख
१४ केन्द्रियस्तरमा संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रमको ब्जेटिंग नर्मस ,२०६३
१५ मत्स्य विकास कार्यक्रम कायार्न्वयन कार्यविधि, २०७०
१६ एक लिंगीय टिलापिया / पिंगासियस ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कर्यान्वयन कार्यविधी, २०७२
१७ Yuvalakshit-Karyabidhi 071
१८ Krishi Yantrikaran Karyabidhi 2072