अन्य

क्र.सं. शीर्षक
स्थानीय तथा सौन्दर्य माछाहरुको सूची
राष्ट्रिय मत्स्य तथ्याङ्क
Report on Fish Import and Export
Report On: Assessment of Capture Fisheries in Natural Water of Nepal
वार्षिक रिपोर्ट २०७४-७५
Carp Hatchery Management
Fish nursery
जीवित माछा ढुवानी प्राविधिक गाईड - २०७३(2016)
कार्प माउ माछा व्यवस्थापन प्राविधिक गाईड -२०७३(2016)
१० कार्प मत्स्य ह्याचरी व्यवस्थापन प्राविधिक गाईड -२०७३(2016)
११ नेपालमा पंगास माछा पालनः अवसर र चुनौती
१२ कृषि डायरी मत्स्य पालन
१३ व्यवसायिक मत्स्य पालन प्रविधि