एेन

क्र.सं. शीर्षक
जलचर संरक्षण ऐन - २०१७
नेपाल सरकारले जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ को दफा ४ तथा ५ बमोजिमको आदेश
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
दाना पदार्थ ऐन - २०३३
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन - २०३९
वन ऐन - २०४९
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन - २०५५