केन्द्रिय मत्स्य प्रयोगशाला, बालाजु, काठमाडौँ >> वार्षिक पुस्तिका

क्र.सं. शीर्षक
वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७३-७४ CFLAB
वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७२-७३ CFLAB